Archiv

4. května 2020

Archiv Sociální demokracie zajišťuje odbornou správu archivních dokumentů týkajících se jak činnosti současné SOCDEM, tak i jejích historických předchůdců - sociálně demokratických stran v minulosti, resp. sociálně demokratického hnutí vůbec, a to na území Čech, Moravy a Slezska, resp. bývalého Československa. Archiv slouží jak pro potřebu strany, tak i ke studiu badatelů z řad veřejnosti.

V současnosti se jedná o jediný akreditovaný archiv politické strany v ČR. Archiv SOCDEM má statut soukromého archivu v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Akreditace mu byla udělena Rozhodnutím odboru archivní správy MV ČR ze dne 27. 12. 2007 (č. j. AS-2473/1–2007).

V Archivu SOCDEM jsou uloženy prameny dokládající činnost strany od jejího založení v roce 1878. Tyto archiválie, mapující období až do roku 1948, však nejsou v uceleném stavu. Historické materiály jsou přístupny veřejnosti prakticky bez omezení, až na výjimky obsahující ryze soukromé informace a osobní data. Konkrétně se jedná o níže uvedené archivně zpracované fondy, jež jsou majetkem Národního archivu, a které Archiv SOCDEM spravuje na základě depozitní smlouvy ze dne 17. 5. 1991:

– Československá sociálně demokratická strana dělnická, ČSDSD (1878 – 1921), číslo NAD 1083/1

– Československá sociálně demokratická strana dělnická – Československá sociální demokracie, ČSDSD-ČSD (1920 – 1948), číslo NAD 1083/2

– Klub poslanců sociální demokracie, KPSD (1945 – 1948), číslo NAD 1067

– Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československu – krajské organizace Podmokly, Teplice – Žatec, DSDAP (1900 – 1935), číslo NAD 1018

Novodobé archiválie z činnosti vedení strany, s dobou vzniku po roce 1990, se ukládají do Archivu SOCDEM v Praze na základě výběru archiválií ve skartačním řízení, případně z vlastní akviziční činnosti a až na výjimky (např. propagační a volební tiskoviny, sjezdové protokoly apod.) nejsou veřejnosti přístupné. Archivní materiály vzniklé z činnosti regionálních orgánů SOCDEM jsou ukládány na dislokovaném pracovišti archivu v Hradci Králové a rovněž nejsou veřejnosti přístupné.

Součástí pražského pracoviště archivu je i knihovna, která v současné době čítá cca 400 titulů vázaných či brožovaných a samostatná sbírka knih historického Svazu dělnických tělocvičných jednot s přibližně 125 svazky. Mimořádný význam mají protokoly sjezdů historické strany. Uvedené tituly mohou být předkládány pouze k prezenčnímu studiu.

Návštěvu archivu je třeba si předem domluvit telefonicky nebo emailem s archivářkou pí. Lucií Žemličkovou. Každý potenciální badatel je povinen nejprve vyplnit „Badatelský list", na základě kterého je mu umožněno nahlížení do požadovaných archiválií. Během studia je potom badatel povinen řídit se Badatelským řádem archivu.

Badatelský řád ZDE 

 

KONTAKTY:

Lucie Žemličková

Archivářka

Tel.: 720 273 408

E-mail: lzemlickova@socdem.cz


VÝROČNÍ ZPRÁVY ARCHIVU:

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2021

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2020

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2019

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2018

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2017

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2016

Blogy