ČSSD hodnotí plány vlády: Nejistota ve školách a malý zájem o sport

13. ledna 2022

Dostupnost kvalitního vzdělávání na všech jeho stupních je předpokladem rozvoje společnosti a posilování její odolnosti a soudržnosti. Vítáme proto, že vláda se zavázala k naplňování klíčové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Ta byla připravena ve spolupráci s odbornou veřejností a na bázi shody napříč politickým spektrem.

Zásadní pro rozvoj českého školství je pak zajištění kvalitních a motivovaných učitelů. Příslib vlády nesnižovat mzdy učitelů pod 130 procent průměrné mzdy považujeme za minimální závazek. Důležité bude, aby se vláda vrátila k trendu postupného zvyšování platů pracovníků ve školství, který nastartoval v roce 2016. 

V prohlášení zcela chybí zmínka o zlepšování finančního ohodnocení nepedagogických pracovníků. Již první kroky vlády bohužel napovídají, že oprávněné zájmy těchto zaměstnanců vláda nebere vážně.

Jako prioritu vnímáme srovnávání rozdílů mezi školami a důraz na kvalitu regionálního školství. V této oblasti je programové prohlášení bohužel velmi obecné. Jsme připraveni vést konstruktivní diskuzi s odbornou veřejností i vládou, jak pomoci odstranit existující bariéry ve školství a zajistit, že budoucí generace budou mít férové podmínky pro start do života. 

ČSSD by přivítala větší debatu o tom, jak podporovat talentované žáky. V prohlášení pak zcela chybí zmínka o jakékoliv podpoře polytechnického vzdělávání, které je aktuální zejména pro strukturálně postižené regiony, stejně jako nejsou vůbec zmiňována palčivá témata protidrogové prevence nebo například boje s kyberšikanou.

ČR rovněž nezbytně potřebuje i fungující systém podpory celoživotního vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že by vláda měla v první řadě aktualizovat stávající Strategii celoživotního učení.

V oblasti sportu je vládní prohlášení velmi neurčité a obsahově téměř prázdné. Vláda této důležité oblasti bohužel nevěnovala patřičnou pozornost a v podstatě se na ni vykašlala. Doufáme, že tento přístup v nejbližší době přehodnotí.

Přesto lze ocenit snahu o zajištění víceletého financování. Na druhou stranu se ukazuje, že Národní sportovní agentura není schopna zajistit podporu a rozvoje sportu. ČSSD zastává názor, že by se agentura měla transformovat do ministerstva sportu a pohybu, kde by byly nastaveny základní standardizované principy a postupy obvyklé ve vyspělých zemích.

V prohlášení podle našeho mínění schází i větší podpora popularizace zdravého aktivního pohybu. ČSSD dlouhodobě usiluje také o navýšení počtu hodin tělesné výchovy ze stávajících dvou na tři hodiny týdně.

Daniela Ostrá
místopředsedkyně ČSSD

 

 

Blogy