J. Prokeš: Otevřený dopis Sociálně demokratických seniorů premiérovi a předsedovi ODS Petru Fialovi

29. června 2022

Vážený pane premiére, vážená vládo, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem s výzvou k účinnému a efektivnímu řešení situace, kterou přinesla covidová krize a bezprecedentně rostoucí inflace v kombinaci s válečným konfliktem na Ukrajině. Mluvíme za především za skupinu seniorů, konkrétněji za důchodce, pro něž jsou různé typy důchodů jediným či hlavním příjmem.

sds_1.jpg

Rozumíme postoji české vlády, která poskytuje ekonomickou a vojenskou pomoc Ukrajině. Nejsme ti, kteří by tento postup zpochybňovali nebo zásadně kritizovali.

Přesto musíme konstatovat, že i v porovnání s našimi sousedy, se nám jeví, že pomoc vlády postiženým sociálním skupinám je nedostatečná nebo přímo neefektivní.

Předem bychom chtěli požádat, aby se vláda vážně zabývala situací seniorů, kteří jsou při žádostech o pomoc nuceni poskytovat takové údaje, které lze považovat i za diskriminující a zvolený systém žádostí o čerpání dávek a příspěvků hodnotíme jako nadměrně byrokratický a necitlivý. Prosím, změňte tento přístup, založený na nedůvěře v žadatele. Učiňte systém prostupným srozumitelným tak, aby i průměrně digitálně vzdělanému seniorovi by uživatelsky vstřícný. My, starobní a další důchodci, jsme celý svůj život do sociálního systému poctivě přispívali a máme právo, aby nám tento přístup stát vracel, alespoň v tom, že se k nám bude chovat s patřičným respektem a vstřícností.

Máme tyto návrhy ke zlepšení ekonomické situace důchodců a dalších postižených sociálních skupin:

  1. Valorizace důchodů není – na rozdíl od vyměřování důchodů – spravedlivá a solidární. Existující plošná procentická valorizace zvýhodňuje vyšší důchody a neřeší tak fakt, že se všem zvedají životní náklady nikoli v závislosti na výši jejich důchodů, ale o konkrétní částku, která je důsledkem inflačních tlaků. Způsob valorizace je parametricky správně uzákoněn, ale prakticky by každá valorizace důchodů měl zohledňovat spravedlivé rozdělování prostředků, a to se zvláštním zřetelem k osamělým seniorům. Domníváme se, že požadavek většiny důchodců „valorizovat všem stejnou částkou“ je oprávněný a jistě i ústavně konformní.

  2. Je potřeba neprodleně učinit kroky k zastropování cen energií pro domácnosti, zejména plynu, kde nejsme závislí na dovozu. Je třeba zavést regulovaný tarif pro domácnosti neboť zvyšování cen plynu a elektrické energie se promítá nejenom do životů drtivé většiny občanů, ale postihuje významně i výrobní sféru. Je třeba se v této souvislosti zabývat i regulací cen tepla z centrálních teplárenských zařízení. Navrhujeme do těchto regulačních opatření zahrnout všechny domácnosti minimálně do příjmového limitu, který zaručuje energetický standard na člena domácnosti. Je třeba zohlednit i růst cen pohonných hmot, který dopadá na sociální skupiny lidí, které jsou odkázány na vlastní dopravu v místech, kde je nedostatečná veřejná doprava. V této souvislosti považujeme za naprosto nevhodné snížení slev na jízdném (prakticky jde o 100 % zdražení) ve veřejné dopravě pro občany 70 + a studenty. Požadujeme odvolání tohoto opatření a navrácení stavu před 11.6.2022.

  3. V České republice neexistuje systém regulace cen nájemného a trh s nájemním bydlením tak podléhá nepředvídatelným výkyvům způsobených zejména nedostatkem nájemních bytů. Sociálních a obecních bytů je nedostatek zejména díky jejich privatizaci v devadesátých letech. Zastupujeme skupinu, která není schopna ve většině případů již řešit svoji situaci vlastnickým bydlením a je třeba, aby současná vláda urychleně napravila absenci zákona o regulovaném nájemném nebo sociálním bydlení a vrátila Českou republiku mezi standardní země.

  4. Skupinu důchodců postihuje významným způsobem také růst potravin včetně potravin základních. Česká republika patří mezi země s nejvyšším DPH na potraviny a na rozdíl od sousedních států nepřikročila k jejímu snížení nebo zrušení (jsou i země s nulovou DPH na potraviny) a to ani na přechodnou dobu. Samozřejmě chápeme, že spolu s tím musí být zavedena i kontrola marží ve výrobkové a distribuční vertikále, aby se sleva na dani “dostala” ke koncovému spotřebiteli a neztratila se v obchodních a podnikatelských maržích.

Vzhledem k tomu, že známe “rychlost” legislativního procesu v České republice, je potřeba hledat potřebná přechodná řešení, která řeší operativně tyto situace, do doby, než bude přijata potřebná legislativní úprava. K námitkám, že tato opatření povedou ke zvýšení schodku veřejných rozpočtů si dovolujeme pouze upozornit, že každý rozpočet má vedle výdajové stránky i stránku příjmovou.

Ze zprávy OECD zcela jasně plyne, že v České republice máme vysoké zdanění práce a nízké daně majetkové. Daně z příjmů jak právnických, tak fyzických osob zase patří spíše k těm nižším. Mimo pozornost vlád naprosto zůstal fakt, že je zde velká skupina firem, která podvádí pomocí tzv. švarcsystému, a to na úkor nás všech. Nedávno jste hovořil o nutnosti sociálního smíru. Ten lze uskutečňovat pouze na základě solidarity bohatých s chudými. A prostředkem k tomu je pak progresivní daňový systém.

Vážený pane předsedo vlády, nejsme si jisti, zda vnímáte, jak je nálada ve společnosti napjatá a pokud chcete předejít otevřenému výbuchu těchto nálad, prosím urychleně konejte. Pokud tak neučiníte, nejen, že Vaše vláda bude čelit oprávněným protestům občanů, ale situace může vést i k neřízené radikalizaci a nárůstu extremistických projevů. Oprostěte se od překonaného ekonomického a ideologického vidění světa a začněte řešit problémy obyčejných lidí, kteří jsou konformní s naší demokratickou republikou a jejím ukotvením v euroatlantickém prostoru.

S pozdravem
Sociálně demokratičtí senioři
Mgr. Jan Prokeš, předseda

Blogy