Principy koaliční spolupráce ANO 2011 a ČSSD

11. května 2018

1. Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která́ bude mít celkem 15 členů, bude uplatněno zastoupení hnutí ANO 2011 a ČSSD v poměru 10 : 5, a to v rozdělení, jaké je uvedeno v příloze č. 1 této koaliční smlouvy. Návrh uvedený v příloze 1 této koaliční smlouvy předloží pověřený předseda vlády Andrej Babiš prezidentu republiky.

2. Smluvní strany v Poslanecké sněmovně svým hlasováním budou podporovat personální a početní složení orgánů Poslanecké sněmovny dle dohody svých předsedů za spoluúčasti předsedů poslaneckých klubů. Obdobně bude postupováno v Senátu.

3. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslankyně a poslanci zúčastnili schůze Poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře nově jmenované vládě, a dále zajistí, že tito dají vládě jmenované ve složení uvedeném v odstavci 1., důvěru. Obdobně bude postupováno po celé volební období Poslanecké sněmovny.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolání členů vlády. Pro každý takový krok musí předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany může předsedovi vlády podat návrh na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany s tím, že předseda vlády by měl návrh předsedy příslušné koaliční strany respektovat.

5. Dojde-li v koalici i po dohadovacím řízení k situaci, kdy nedojde k dohodě o řešení koaličního sporu, v případě, kdy 5 ministrů jmenovaných za koaliční stranu ČSSD podá prostřednictvím předsedy vlády demisi do rukou prezidenta, podá do 7 dnů demisi předseda vlády a spolu s ním, jeho prostřednictvím, všichni ministři navržení hnutím ANO 2011.

6. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh resp. takové usnesení vlády, které podpoří nadpoloviční většina ministrů z každé koaliční strany.

7. Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů, a to:

– o státním rozpočtu,
- o daních a poplatcích, včetně zákonů na podporu jejich správy,
- s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů či veřejných financí
- týkající se ochrany vlastnictví, volebních zákonů, referend a ústavních zákonů,
- týkající se zahraniční a obranné politiky státu,
- týkající se postavení a fungování médií veřejné služby
budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 6 této koaliční smlouvy.

8. Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti a morální bezúhonnosti.

9. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolá na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě nebo hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny a ani se k takovým hlasováním nepřipojí.

10. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy zákonů předkládané poslanci a senátory koaličních klubů, anebo připojení se poslanců a senátorů koaličních klubů k iniciativě poslanců či senátorů z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů koaličních klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat stanovisko vlády. Nerespektování tohoto ustanovení bude považováno za závažné porušení této koaliční smlouvy a bude postupováno v souladu s články 16, popř. 5.

11. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních a legislativních opatření zásadní povahy, která́ budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že:

– Předsedové koaličních stran se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.
- Předsedové poslaneckých a senátorských klubů se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.
- Vláda bude předávat všem koaličním klubům v obou komorách Parlamentu plán legislativních prací na příslušné období.
- Člen vlády příslušný k předložení legislativního návrhu projedná jeho základní zaměření s každým koaličním klubem, který o to požádá.
- Koaliční kluby budou připomínkovým místem vládních návrhů zákonů.
- Předsedové koaličních klubů anebo jejich pověření zástupci budou zváni na zasedání Legislativní rady vlády.

12. Bude-li která́koli ze smluvních stran považovat některý z připravovaných legislativních nebo exekutivních návrhů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat jednání předsedů koaličních stran.

13. Případné rozpory vyplývající z této koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny dohadovacím jednáním smluvních stran. Dohadovací jednání bude vždy vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Realizace sporné věci bude přerušena do doby ukončení dohadovacího jednání.
14. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohadovacího jednání na úrovni předsedů koaličních stran, resp. koaliční rady.

15. Smluvní strany se zavazují, za účelem naplnění této koaliční smlouvy, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

A. Schůzka předsedů koaličních stran
Předsedové koaličních stran se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z koaličních stran. Řeší zásadní otázky koaliční spolupráce. Termín dohodnou předsedové koaličních stran.

B. Koaliční rada
Jednání svolává předseda vlády dle potřeby. Delegaci koaliční strany tvoří předseda a maximálně tři další zástupci příslušné koaliční strany. Řeší aktuální i střednědobé úkoly a zásadní personální záležitosti. O svolání jednání může požádat kterýkoliv předseda koaliční strany. Předseda vlády pak musí jednání svolat neprodleně po doručení takové žádosti.

C. Spolupráce na úrovni Parlamentu

Poslanecká sněmovna

Schůzka předsedů poslaneckých klubů se koná pravidelně dle plánu. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývá se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů. Její účastníci jsou zodpovědní za udržení co největší účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách. V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání. Jednání se mohou zúčastnit také max. 2 další zástupci klubu.

Setkání všech koaličních poslanců se koná na požádání kterékoli koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Spolupráce v Senátu probíhá obdobně jako v Poslanecké sněmovně.

D. Odborná spolupráce

Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě legislativních návrhů. Scházejí se na požádání kterékoli koaliční strany. Závěry společných jednání odborných komisí obdrží vedení koaličních stran a vedení koaličních parlamentních klubů.

E. Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla dvakrát do roka neformální společná setkání s koaličními poslanci a koaličními senátory příslušných výborů. Cílem je kromě řešení aktuálních úkolů i posílení koaliční komunikace.

16. Dohadovací jednání

V případě, že vznikne mezi koaličními stranami spor týkající se plnění této koaliční smlouvy nebo zásadní záležitosti koaliční spolupráce, která́ není upravena touto koaliční smlouvou, má právo každá koaliční strana požadovat zahájení dohadovacího jednání. Jeho smyslem je spor vyřešit v dobré víře.

Po výzvě koaliční strany k zahájení dohadovacího jednání, adresované koaličnímu partnerovi, bude předsedou vlády nejprve svolána koaliční rada, a v případě, že tato spor nevyřeší, bude předsedou vlády svoláno jednání předsedů koaličních stran.

17. V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti.

Blogy