Fungující stát a ekonomika

21. října 2013

Druhým tematickým blokem volebního programu ČSSD (http://www.cssd.cz/program/volby-2013/) je „Ekonomika“ s tématy: zajištění konkurenceschopnosti, průmyslová a zemědělská strategie, energetika, daňová politika a politika zaměstnanosti.

To je téma pro fungující stát nejdůležitější, neboť vytváří materiální základnu pro další aktivity státu. Není nutno zdůrazňovat, že všechna zmíněná témata spolu úzce souvisejí a každé ovlivňuje ta ostatní.
Každý stát musí umět nasytit své občany a být pokud možno co nejvíce soběstačný v produkci základních potravin. Naší prioritou je přitom podpora živočišné výroby, jejíž objem nepřetržitě klesá mnoho let ve prospěch zahraničních chovatelů. Soustředíme se proto na podporu a ochranu našich zemědělců, tzn., že budeme bojovat za jejich rovnoprávnost mezi zemědělci ostatních zemí EU a podpoříme produkci kvalitních domácích potravin oproti dovozům těch nekvalitních.

Naše ekonomika je ekonomikou proexportní a podpora exportu bude důležitou prioritou v případě, že ČSSD sestaví vládu. Přizpůsobíme tomu naši obchodní diplomacii a mobilizujeme instituce určené k podpoře zahraničního obchodu, např. CzechTrade. Zároveň obnovíme podporu pro zahraniční i české investory a zefektivníme čerpání fondů EU pro podporu podnikání.

Zdravá ekonomika se neobejde bez stabilního zásobování energiemi. Nejdůležitějším zdrojem energií pro nás budou energetické úspory domácností i firem. V oblasti výroby elektřiny a tepla podpoříme budovaní tzv. kombinovaných zdrojů. Budeme podporovat rozvoj inteligentních rozvodných sítí. Jadernou energetiku budeme podporovat, pokud bude přínosem pro naše národní hospodářství.

Fungující průmysl a další odvětví hospodářství by neměly význam, pokud by nefungovala daňová politika, která zajišťuje financování neproduktivních odvětví a veřejné správy. Její základ vidíme v oblasti přímých daní, nikoliv v DPH, spotřební dani a dalších nepřímých daních. Zvýšíme firemní daň z příjmu o 1 – 2 procentní body, zavedeme dvoupásmovou progresivní daň z příjmu fyzických osob a posílíme roli tzv. majetkových daní. Zavedeme majetková přiznání a registrační pokladny s fiskální pamětí. Zdaníme hazard ve výší 21 – 24 %.

Nejdůležitější součástí ekonomiky je kvalifikovaná pracovní síla. Nezaměstnanost považujeme za nejtíživější sociální problém současnosti a výzvu č. 1 v této oblasti. Proto chceme posílit roli státu a vrátit např. úřadům práce význam, který měly před „Drábkovými reformami“. Budeme usilovat o to, aby se úřady práce ještě více zapojily do účinné aktivní politiky zaměstnanosti. Budeme však trvat na efektivitě podpory nezaměstnaných a pasivní uchazeče o práci budeme ze systémové podpory eliminovat - naší vizí je „odměna za aktivitu“.      Chceme v maximální míře podporovat sociální podnikání a další alternativní způsoby vytváření pracovních míst.

Chceme budovat konkurenceschopnou ekonomiku, v níž budou hrát roli nejen šikovné české ruce, ale i schopnosti našich vědců a inženýrů. Naší vizí je fungující stát, který umí podnikatelům vytvořit stabilní podnikatelské podmínky a ochrání jejich zájmy a zájmy jejich zaměstnanců. 

Blogy