Fungující stát a regiony a krajina

23. října 2013

Dalšími tematickými bloky volebního programu ČSSD (http://www.cssd.cz/program/volby-2013/) jsou „Regiony“ s tématy snižování regionálních rozdílů, rozvoj venkova a efektivní doprava a „Krajina“ s tématy ochrana krajiny, odpovědné hospodaření s lesy a půdou a příprava společnosti na změny klimatu.

Ve své sérii předvolebních článků jsem oba tematické celky sloučil do jednoho, protože spolu úzce souvisí. Fungující stát totiž nemůže při svém rozvoji opomíjet přirozené krajinné podmínky a péče a krajinu naopak nemůže probíhat sama o sobě bez ohledu na člověka v ní žijícího a jeho zájmy. A nic naplat, že danou oblast „obhospodařují“ dvě ministerstva: životního prostředí a pro místní rozvoj. No, ono ruku na srdce, název toho druhého ministerstva je podle mě zavádějící. Rovnoměrný rozvoj konkrétních lokalit – tedy „míst“ – by měl být v kompetenci krajských samospráv (a stát jim v tom může pouze pomáhat) a stát by ze své úrovně měl dbát na rovnoměrný rozvoj větších celků - jednotlivých regionů. A to je také jedna z nejvyšších priorit naší regionální politiky. Chceme k tomu především využít smysluplného směrování dotací z fondů EU s cílem využít je v regionech postižených vysokou nezaměstnaností a velkým rizikem sociálního vyloučení postižených skupin (Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj). Chceme se zaměřit na fungování vícezdrojového financování obcí a měst. Zajistíme, aby základní služby jako jsou pošta, internet, služby veřejné správy, a další byly rovnoměrně dostupné pro všechny občany. Chceme podporovat sdružování obcí v účelových sdružení schopných lépe hájit jejich zájmy. Jsme si vědomi, že lidé v komunálních samosprávách vědí nejlépe, co jejich obcím prospívá.

Budeme rozvíjet integrované dopravní systémy zajišťující vzájemně provázanou dopravní obslužnost pro všechny regiony a budeme posilovat roli železnice jako páteřního systému. Dokončíme modernizaci rychlostních koridorů 3 a 4.  Prioritou je pro nás i výstavba a rekonstrukce dálnic a rychlostních komunikací (D1, D3, R35, R6).

V oblasti ochrany krajiny budeme dbát na omezení negativních zásahů člověka do přírody. Prioritou jsou především kroky zaměřené na předcházení následkům velkých výkyvů počasí, jako jsou povodně a záplavy nebo naopak katastrofální sucha. Zaměříme se na zadržování vody ve volné přírodě i v sídelních celcích. Budeme chránit krajinu jako celek, budeme pracovat na tom, aby v minimální míře docházelo k jejímu rozmělňování na malá území oddělená bytovou a průmyslovou zástavbou. Zabráníme těžbě břidlicových plynů nebo zlata a nedovolíme ani jejich geologický průzkum. Budeme podporovat novou strategii zacházení s odpady a omezovat jejich dovoz ze zahraničí.

Budeme pracovat na tom, aby se v Česku zvýšil turistický ruch a zahraniční turisté našli zajímavé cíle i mimo Prahu. Podpoříme rozvoj souvisejících služeb.

Budeme usilovat o to, aby rozvoj jednotlivých regionů a jejich částí respektoval jejich přírodní a kulturní podmínky. Naším cílem je dosáhnout toho, aby ve všech koutech Česka dobře žilo.

Fungující stát se má pyšnit nejen bohatým a atraktivním hlavním městem, ale i rozvinutými regiony a rozmanitou a zachovalou přírodou.

Blogy