Jak napravit regulaci fotovoltaiky?

7. října 2010

Ačkoliv od jmenování vlády Petra Nečase uplynulo již více než 100 dnů, vláda nepodnikla žádné legislativní opatření, směřující k tomu, aby se snížil dopad chybně a nedostatečně regulovaného rozvoje fotovoltaických elektráren (FVE) do ceny elektrické energie pro konečného spotřebitele v příštích letech.

Není se konečně co divit. Bývalý ministr průmyslu a obchodu M. Říman, který měl regulaci hlídat, je dnes vedoucím poradců předsedy vlády Nečase. Bývalý šéf Energetického regulačního úřadu J. Fiřt, jenž léta disponoval nejrozsáhlejšími daty o prudkém rozvoji FVE, je náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Oba pánové by jakoukoliv aktivitou přiznali, že v minulých letech (2007-2009) na svých místech ve státní správě něco vážně zanedbali…

Sociální demokracie proto předloží v krátké době vlastní novelu zákona, která bude mít za cíl řešit výkupní cenu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kvůli níž hrozí příští rok zdražení elektřiny pro domácnosti nejméně o 13% a pro průmysl nejméně o 19%.

Připravovaná novela zákona zavede zvláštní daň z příjmu za fotovoltaickou kilowatthodinu. Tu by mohl stát vybírat od začátku roku 2011, tudíž zde nehrozí problém s její retroaktivitou (u stavebního spoření navrhuje Nečasova vláda zpětnou daň, ta může být protiústavní). Sazba by mohla dosáhnout až 50% s tím, že stát by byl následně zákonem zavázán vracet výnos daně na podporu solární elektřiny a tudíž by mohly být výrazně sníženy ceny pro český průmysl i české domácnosti (z výnosu by byla poskytována účelová dotace provozovatelům namísto zvyšování poplatku za obnovitelné zdroje v ceně elektrické energie).

Novela zákona dále uloží příslušnému provozovateli fotovoltaické elektrárny jasně doložit svou vlastnickou strukturu, tj. zejm. u akcií na doručitele. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, ztratí nárok na dotované výkupní ceny a zelené bonusy. Takový krok považujeme za potřebný a nutný pro transparentnost podpory obnovitelných zdrojů.

Určení přesného majitele fotovoltaické elektrárny má také zásadní ekologické důvody a to z hlediska její likvidace po skončení životnosti. Je totiž skutečností, že solární panely často zabírají velké plochy pozemků pronajatých různými subjekty, přičemž provozovateli slunečních elektráren jsou zejména právnické osoby s různou vlastnickou strukturou, v mnohých případech i těžko identifikovatelnou. Provozovatele slunečních elektráren velmi často představují ad hoc založené obchodní společnosti, vzniklé pouze za účelem provozování jedné konkrétní sluneční elektrárny, které po ukončení doby trvání podpory výroby elektřiny z energie slunce naplní svůj jediný účel a zaniknou. Likvidace elektráren, které ukončí svou činnost, není legislativně dostatečně vyřešena.

Z tohoto důvodu novela počítá se zavedením kolektivního garančního fondu na likvidaci solárních elektráren, kde by byli vlastníci těchto elektráren povinni průběžně ukládat peníze na jejich budoucí likvidaci. Pokud by firma sama vše zlikvidovala, peníze z fondu by jí byly vráceny (i s výnosem), pokud by byl problém, zajišťoval by likvidaci panelů stát za peníze z fondu.

Rozkrytí vlastnické struktury a zřízení garančního fondu tak zabrání případným ekologickým škodám.

O těchto návrzích jsme připraveni jednat se všemi politickými stranami a v případě potřeby svolat k jejich projednání i mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny.

Blogy