M. Zemánek: Teze k situaci ve stavebnictví – církve

11. prosince 2020

Hospodářská realita a ekonomická vysněná vize nejsou totožné. Naopak jsou velmi rozdílné. Čím dříve si tuto rozdílnost lidé uvědomí, tím bude pro ně samotné lépe. Zdroj: Ekonomie trochu jinak – Sekerka, Brčák, Kučera

Ministerstvo kultury dle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů je ústředním orgánem státní správy pro věci církví a náboženských společností a spoluvytváří koncepce uspořádání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a koncepce realizace náboženské svobody v České republice. Se zájmem jsem si přečetl informaci, že špičky katolické církve začínají chystat novou strategii, jak naložit s miliardami korun plynoucími z církevních restitucí. Do fondu s nemovitostmi chce katolická církev vložit v roce 2021 cca 200 milionů korun, v roce 2022 cca 300 milionů korun, v letech 2023 až 2043 cca půl miliardy každoročně. Dohromady by tedy do podfondu NEKAF mělo do roku 2043 dorazit 10,5 miliardy korun. Je to prý vše ve fázi úvah.

U myslícího člověka vznikají otázky týkajícího se jeho podstaty, jeho myšlení, vztahu k ostatním lidem, vztahu k životu. Jaké jsou atributy lidství? Kde hledat odpovědi na otázky, jak žít, jak konat?

Na výše uvedené se pokusili nalézti odpověď v knížce „Náboženství a sociální společenství“ Karel Matouš, Emil J. Havlíček, Bohuslav Sekerka, Erazim Kohák, Miroslav Německý, Jaroslav Zahálka, Karel Flos a to vše za podpory jednoho nejmenovaného předsedy ČSSD, který přivedl tuto partaj k oněm 30% ve volbách. Shrňme si proto myšlenky mezináboženského dialogu:
- Není přežití bez světového étosu
- Není světový mír bez míru mezi náboženstvím
- Není mír mezi náboženstvím bez mezináboženského dialogu.

Co z toho plyne pro občany ČR v době pandemické, ale i postpandemické? Že bude zapotřebí radikálně změnit postoj člověka ke světu, … bude třeba rehabilitovat takové síly, jako je … elementární smysl pro spravedlnost, vcítění, transcendentální odpovědnost, archetypální moudrost …

Církve a náboženské společnosti mohou být nápomocny při prohlubování úcty k člověku a přírodě a při zvládání narůstajících sociálních a morálních problémů, s nimiž se setkáváme nebo budeme setkávat v české kotlině. Při řešení celospolečenských problémů mají církve a všechna humanitní náboženství nezastupitelné poslání a proto by měly mít podmínky pro své zdárné působení v širší veřejnosti. Koncepce MK by se měla zasadit ve spolupráci s MPSV a dalšími subjekty o prohloubení péče o člověka, prosazování rovnoprávnosti před zákonem a ve společnosti, vytvářením pracovních míst a spravedlivého odměňování, péče o nemocné a staré občany, péči o vzdělání, bydlení a vytvářet široké možnosti pro aktivní spolupráci se všemi občany v době pandemické a postpandemické k jejich prospěchu. V blahé paměti máme vzpomínku na české, moravské a americké protestanty, kteří za éry české první republiky budovali bankovnictví. Znovu se ukazuje, že fungující stát musí při rozhodování vycházet z reálných koncepcí a dlouhodobých plánů, viz: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/m-zemanek-regionalni-politika/. Stačilo by přispět k tomu aby současná sociální politika dotáhla sociální vztahy v naší společnosti a organizovala i nadále sociální péči o rodiny s dětmi a organizovala hospicovou péči, o které se debatovalo i péči o staré lidi v důstojných podmínkách domovech důchodců a dále promýšlela exekuční politiku, zejména u dětí a mládeže.Blogy