Navržené změny v občanském zákoníku jsou v rozporu se základními lidskými právy a zasahují i do práv ústavních

29. září 2010

Návrh novely občanského zákoníku, který ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě ke schválení, představuje z hlediska nájemníků největší negativní zásah do nájemního práva od r. 1992. Tyty návrhy mnohdy představují zásah do základních lidských práv i do práv ústavních.

Některá navrhovaná opatření nemají v Evropě obdoby. Návrh novely zavádí například tato opatření:

1. Pronajímateli se umožňuje, aby si v nájemní smlouvě stanovil, že nájemce nesmí do bytu vzít jiné osoby, než schválení pronajímatelem. To se týká např. i vnuků nájemce.

2. Nově se stanoví povinnost nájemce ohlásit pronajímateli všechny osoby, které jej navštíví, i když v bytě nebydlí a nebudou bydlet.

3. Pronajímatel bude mít právo vstupu do bytu nájemce při jeho delší nepřítomnosti.

4. Po přechodu nájmu (třeba po smrti nájemce) bude nájemní smlouva uzavřena jen na 2 roky.

5. Ruší se povinnost pronajímatel opatřit nájemci náhradní byt, pokud je výpověď dána z důvodů na jeho straně.

6. Po odchodu do důchodu nebo po ztrátě zaměstnání ze zdravotních důvodů musí nájemce do měsíce vyklidit služební byt.

7. Ruší se povinnost pronajímatele nájemci doručit výpověď.

8. Ruší se povinnost pronajímatel platit nájemci stěhovací náklady, pokud je výpověď dána z důvodů na straně pronajímatele.

9. Ruší se sankce pro pronajímatele, pokud dá výpověď z nepravdivých nebo fingovaných důvodů.

10. Všichni nájemci musí po účinnosti této novely znovu oznámit pronajímateli osoby, které s nimi žijí v bytě. Kdo tak neučiní, musí se z bytu vystěhovat.

11.cStanoví se právo soudů rozhodnout o výši nájemného, pokud to neodpovídá nájmu „v místě a čase obvyklému “.

Tato navržená opatření jsou hrubým narušením občanských práv a zavádění těchto povinnosti a metod připomíná spíše pokus o nastolení policejního státu. Sociální demokracie považuje tuto novelu za zcela amatérskou a v žádném případě ji nepodpoří.

Blogy