Připravuje se expertní kolegium pro implementaci rozhodnutí Štrasburského soudu

23. června 2015

Pondělní odpoledne patřilo v Poslanecké sněmovně semináři Implementace Evropské úmluvy o lidských právech na vnitrostátní úrovni. Jednání svolal a řídil Lukáš Pleticha, člen Ústavně právního výboru a předseda Podvýboru pro legislativní podněty veřejného ochránce práv a Evropský soud pro lidská práva.

V úvodu seznámili pracovníci týmu Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským dvorem pro lidská práva účastníky semináře se základními informacemi. Evropská úmluva o lidských právech byla podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950. Tehdejší Československo bylo roku 1992 vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který se stal stranou Úmluvy, dnes jich je celkem sedmačtyřicet. „Výkonným orgánem v rozhodování o dodržování Úmluvy je Evropský soud pro lidská práva sídlící ve Štrasburku, který jen za minulý rok vyřídil 86.000 stížností a vydal 2.400 rozsudků,“ vysvětlil Lukáš Pleticha s tím, že rozsudky Štrasburského soudu jsou pro všechny státy, které Úmluvu ratifikovaly, právně závazné. Úmluva dopadá jak do všech oblastí práva, tak i státní moci, stížnosti jsou v drtivé většině vedeny ze strany jednotlivce proti státu.

Rozsudkem vzniká žalovanému státu povinnost přijmout individuální a obecná opatření. Zajistit, že obdobné porušení, které konstatoval soud, se už nebude opakovat. Dotčené státní orgány mají podle zákona povinnost provést bez zbytečného odkladu veškerá potřebná individuální a obecná opatření s cílem ukončit porušování Úmluvy. Dozorovým orgánem je ministerstvo spravedlnosti. „Odborníci upozornili na to, státní orgány nemají často dostatečné povědomí o povinnostech vyplývajících z rozsudků. Věcí dotčené státní orgány mohou mít často pocit, že výkon rozsudku a dohled nad tím jsou záležitostí někoho jiného. Posouzení slučitelnosti připravovaných návrhů zákonů a dalších právních předpisů s Úmluvou a judikaturou je často úplně opomíjeno,“ nastínil Lukáš Pleticha.

Cílem semináře tedy byla debata o zřízení kolegia expertů, které by vedlo konstruktivní diskuzi nad jednotlivými rozsudky s cílem doporučit vhodná opatření k jejich výkonu. „Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským dvorem pro lidská práva, která je iniciátorem založení odborného kolegia, navrhuje, aby mezi členy byli zástupci ministerstev, parlamentu, úřadu vlády, ústavního, nejvyššího a nejvyššího správního soudu, nejvyššího státního zastupitelství, kanceláře veřejného ochránce práv, advokátní komory, akademické obce a občanské společnosti. Tento záměr všichni účastníci semináře kvitovali a rozvinula se debata o praktických záležitostech,“ uvedl poslanec Pleticha, který diskuzi moderoval. Kolegium by mělo možnost pozvat další experty k jednotlivým případům, v diskuzi zazněl i názor vytvořit jednotlivé odborné skupiny na určitou specializaci.

„Dnešní seminář byl určitě velmi přínosný a mě těší, že odborníci ocenili práci Podvýboru pro legislativní podněty veřejného ochránce práv a Evropský soud pro lidská práva, na jehož půdě můžeme tyto důležité otázky diskutovat a rozvíjet,“ sdělil závěrem Lukáš Pleticha.

Blogy