První zamyšlení nad Finanční ústavou z pohledu starosty

12. října 2012

Ve středu 10. 10. schválila vláda návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Myšlenka rozpočtové odpovědnosti jako taková je zajisté hodna podpory. Zůstává však otázkou, zdali je zároveň hodný podpory i způsob, jakým má být rozpočtové odpovědnosti konkrétně dosaženo. A tady si jednoduše nejsem jistý, zdali je správný a spíše se domnívám, že nikoliv.

Návrh Finanční ústavy se totiž netýká jen státního rozpočtu a výše státního dluhu, nýbrž všech veřejných rozpočtů, tedy i krajského a obecního. Pokud hospodaření obce dosáhne zákonem přesně stanovené výše dluhu, bude obec muset přijmout určitá opatření. Pokud je nepřijme, tak od státu nedostane finanční prostředky z rozpočtového určení daní.

Není zásah státu do práva na samosprávu příliš velký? Je vůbec možné, aby stát obci určoval, na co mají být použity prostředky z rozpočtového určení daní? Neoperuje stát v konečném důsledku s principem kolektivní viny, který nemá v právním řádu co dělat, protože je nespravedlivý? Veřejný dluh, který je nutné zkrotit, tvoří dnes z přibližně 90 % dluh státní. Ve zbytku, tedy necelými deseti procenty, se na něm podílejí ostatní veřejné rozpočty, tedy i obecní. Neměl by návrh Finanční ústavy více reflektovat tento poměr? Podle mého názoru ano.

Dosáhnou-li obce dluhu určité výše, musí se zákonným postupem snažit tento dluh vyrovnat. Neovlivní to jejich budoucí rozvoj? Přirozeně, že ovlivní. Již dnes je částečně rozvoj obcí podvazován. Přenesená působnost, kterou obce vykonávají jménem státu, je hrazena toliko z 70%, zbytek doplácejí obce z prostředků určených na jejich rozvoj. Na místo aby stát tuto praxi odstranil, navrhuje další normy, které jí v konečném důsledku ještě prohlubují. To přeci není fér.

Jak napovídá název mého příspěvku, jde o první zamyšlení nad Finanční ústavou, a spíše než odpovědi přinesla jen samé otázky.  O celé věci bude nutné jednat na všech úrovních. Názor obcí a krajů musí být integrálně zakomponován do komplexního stanoviska ČSSD, reflektující předmětný návrh v celé jeho šíři a možných důsledcích.

Starostové a primátoři sdružení v Klubu se nezříkají dílu odpovědnosti za své rozpočty, tu však nesou již dnes, což mohu ze své funkce starosty potvrdit. Mnohé obce by mohly státu posloužit jako vzor kvalitního rozpočtování. 

Blogy