Roman Váňa k novele zákona o azylu

2. října 2015

Třetím bodem dnešního programu schůze Poslanecké sněmovny bude projednávání zákona o azylu a o pobytu cizinců na území ČR. Vzhledem k současné situaci je projednávání této legislativy více než aktuální.

V rámci druhého čtení předložil Roman Váňa, předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost, pozměňovací návrhy, které poslanecký klub sociální demokracie podpořil a bude pro ně hlasovat. Předseda bezpečnostního výboru navrhl zjednodušit správní řízení o odnětí pobytového oprávnění cizinců, kteří byli pravomocně odsouzeni za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. „Jsem toho názoru, že setrvávání těchto cizinců, kteří se dopustili závažné trestné činnosti, může vést až k ohrožení bezpečnosti České republiky. S tímto souvisí i navrhované úpravy trestního zákoníku. Ve svém důsledku povedou ke zkrácení a zjednodušení vyhoštění takového cizince, který nerespektuje naše zákony a závažným způsobem je porušuje," uvedl Roman Váňa.

Navrhl také upravit cizinecký zákon tak, aby bylo garantováno vyplacení pevně stanovené částky 400 Kč všem cizincům, kteří jsou propouštěni ze záchytných zařízení, tedy i těm, kteří nemají žádné finanční prostředky. „Cílem tohoto návrhu rozhodně není vyřešit situaci těchto cizinců na delší časové období, jde o překlenutí prvních hodin po propuštění ze zařízení. Kromě kladného dopadu na samotné cizince může toto opatření dobře sloužit i jako prevence případné drobné kriminality v katastrech obcí, kde se tato zařízení nacházejí," zdůvodnil Roman Váňa.

Zpřesnit se má příslušný paragraf zákona o pobytu cizinců, aby bylo jasné, že ministerstvo vnitra je oprávněno požadovat od zajištěných cizinců, kteří čekají na předání do členského státu EU podle tzv. dublinské dohody, úhradu nákladů spojených s pobytem v zařízení a s jejich předáním do příslušného státu. „Nepovažuji za vhodné, aby v tomto ohledu existoval rozdíl v předání podle dublinské dohody a vyhoštění nebo předání podle readmisní smlouvy. Vždy jde o neoprávněně pobývající migranty na území České republiky," vysvětlil předseda bezpečnostního výboru.

Dále se jedná o pozměňovací návrh, který by neumožnil uložení jiného opatření, než je detence cizince. Jedná se o specifické případy, kdy v současnosti většina cizinců nelegálně tranzituje přes naše území s cílem dostat se do zemí na západ od nás. „Vzhledem k tomu, že jde o neoprávněně pobývající cizince, je Česká republika stále povinna dodržovat příslušné předpisy Evropské unie a takový přesun neumožnit," upozornil Roman Váňa.

Na návrh Jana Hamáčka budou poslanci také hlasovat o tom, zda ministerstvo vnitra bude mít možnost poskytnout jednorázovou dotaci obci, na jejímž území se nachází azylové zařízení. O výši tohoto příspěvku bude rozhodovat vláda. Poslanci ČSSD tento návrh samozřejmě podpoří.

Blogy