ČSSD navrhuje vznik nezávislého regulátora na železnici

Chovanec: Liberalizace železnice bez regulátora je jako hra bez rozhodčího


„Liberalizujeme železniční dopravu, ale nemáme nastavené jasné mantinely. Je potřeba mít rovná pravidla, která platí pro všechny účastníky. Včetně kontrolních mechanismů a možnosti odvolání. Ministerstvo dopravy tady zavádí trh na železnici bez rozhodčího,“
říká stínový ministr dopravy za ČSSD a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a dodává, že chybějící nezávislý arbitr již nyní způsobuje velké potíže. Není tu nikdo, kdo by mohl pružně reagovat na potřeby trhu, řešit spory mezi jednotlivými provozovateli, nebo přijímat rychlá opatření k nápravě.

ČSSD neexistenci nezávislého regulátora dlouhodobě kritizuje. Jedná se totiž o přímé porušení závazku ČR vůči EU, kde již všechny státy, s výjimkou Irska, podobný institut zavedly. EU navíc již v roce 2010 podala na naši republiku z důvodu liknavosti při přípravě příslušné legislativy žalobu. Velmi reálné tak je, že budeme díky trestuhodnému otálení pravicového kabinetu platit nemalé penále. „Vypadá to, že nikomu nevadí hrozba pokuty, ani to, že používáme vadný systém zpoplatnění na železnici, ani to, že nejsou zajištěny rovné podmínky pro všechny provozovatele. Současná novela zákona o drahách, kterou připravil ještě Nečasův kabinet, totiž se zřízením nezávislého regulačního úřadu vůbec nepočítá,“ doplňuje Chovanec.

Úlohu regulátora nemůže podle ČSSD vykonávat Ministerstvo dopravy. Je totiž zřizovatelem Českých drah i SŽDC, které je správcem infrastruktury a je nepředstavitelné, aby bylo zároveň i nezávislým arbitrem. Ze stejného důvodu nemůže dohled nad férovou soutěží vykonávat ani Drážní úřad. Paradox a nefunkčnost stávajícího systému navíc jednoznačně ukazuje i jeho aktuální rozhodnutí. Drážní úřad svým verdiktem zrušil nařízení ministerstva zvýšit slevy za použití kolejí. Ministerstvo však nemusí toto rozhodnutí respektovat a zvýšení slev, jako dozorující orgán, opět nařídit. „Do slepé uličky se tak dostávají všichni dopravci nákladu na železnici. Problematické je to pro privátní subjekty a zřetelně to komplikuje i situaci v ČD Cargo. To však jakoby nikoho netrápilo. To dnes vůbec nikdo neřeší,“ dodává Chovanec.

Podle stínového ministra dopravy to není jediný problém, který neexistence nezávislého regulátora na železnici způsobuje. Díky nemožnosti vypsat transparentní tendry se o další rok odsouvá například soutěž na vlaky z Prahy do Plzně a dále do Německa. Z důvodu nejasných pravidel není vypsána ani soutěž na vlaky mezi Plzní a Mostem a podobně je na tom i linka spojující Pardubice s Libercem. „Chybějící dohled, obtížně vykonavatelná kontrola a praktická nemožnost vymáhat jakoukoli nápravu je příčinou i velmi napjatých vztahů mezi jednotlivými dopravci. A to nejen u nákladní železniční dopravy, ale i u dopravy osobní. Konkrétním příkladem jsou dlouhotrvající spory dopravců na trase Praha - Ostrava, kde již privátní subjekty společně s ČD jezdí,“ dodává Chovanec.

ČSSD připravila jasné a transparentní řešení – paragrafové znění zákona, jež umožní vznik nezávislého regulátora. Zákon by se měl stát součástí vládního návrhu.  „Nechali jsme odborně posoudit 4 varianty, které přicházejí v ČR do úvahy. Jako nejvýhodnější a právně nejčistší vychází zřízení nového regulačního úřadu, který bude na férovost soutěže dohlížet. Podobně jako ve většině evropských zemí by se jednalo o samostatný ústřední orgán státní správy,“ tvrdí Chovanec. Sociální demokraté jsou podle něho připraveni okamžitě jednat o podpoře tohoto návrhu s ostatními politickými stranami a nově jmenovaným ministrem dopravy. Důležitá je totiž i rychlost, ochota a vůle implementovat příslušnou legislativu, která bude odpovídat standardům, protože právě tak je možné se vyhnout i hrozícím sankcím a penále.

Chovanec: ČD Cargo je tikající bomba v rezortu dopravy

"Hospodářské výsledky ČD Cargo za prvních pět měsíců jsou na první pohled příznivé. Zdání však klame. Zisk ve výši 200 miliónů korun není tvořen poskytováním dopravy. Jedná se o finanční operace související především s prodejem majetku," říká stínový ministr dopravy za ČSSD a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Podle něho se sice kusové zásilky drží v číslech dle plánu, ale celkově to letos představuje ztrátu 1,2 - 1,6 miliardy korun. Navíc lze očekávat i propad ucelených vlaků, kde ztrátu odborníci odhadují na další půl miliardu korun.

ČSSD opakovaně upozorňovala na to, že ministr dopravy Stanjura, toho času v demisi, stejně jako jeho předchůdci z pravicových stran, problémy v ČD Cargo prakticky nijak neřeší. Jde tak o typickou ukázkou odklonění problému a jeho odsunutí. Dědictví je tak tragické a vše se plně projeví až v závěru letošního roku a zejména v roce následujícím. Situaci navíc komplikují i fatální chyby managementu. „Ať již se jedná o najímání drahých lokomotiv a vagónů v době, kdy ČD Cargo nevyužívá ani vlastní stroje, netransparentní smlouvy na opravy, či podivné zakládání dceřiných společností. Bohužel to vše probíhalo i za tichého mlčení odborů. Je tak více než zřetelné, že selhaly všechny kontrolní mechanismy a je potřeba vyvodit i osobní odpovědnost," tvrdí Chovanec.

Podle Chovance je nyní nutné okamžité zpřesnění podnikatelského plánu pro letošní rok s výhledem na rok příští. Řešení stále existuje, ale bude teď již více bolestné. "Namísto verbálně deklarované restrukturalizace je nutné dramaticky snížit fixní náklady na přepravu. Tedy řešit nadbytek vagonů, lokomotiv a zaměstnanců. S tím souvisí i celková optimalizace a opuštění přeprav, které nejsou s kladnou marží," říká Chovanec. V opačném případě podle něho hrozí, že mohou již na přelomu roku chybět peníze na křížové financování kusových zásilek. "Pokud se situací v ČD Cargo nebude i nadále nikdo zabývat, lze brzy očekávat fatální problémy. Ty se mohou následně promítnout i v Českých drahách a počty propuštěných by tak byly výrazně vyšší. ČD Cargo se tak stává tikající bombou v rezortu dopravy," doplňuje Chovanec.

Stát musí podle ČSSD navíc jasně deklarovat své priority. Je nutné znovu otevřít i otázku narovnání cen a poplatků mezi automobilovou a železniční dopravou. Mýto na silnici by mělo sloužit i jako regulační nástroj. Na železnici pak musí stát jednoznačně garantovat slevu za použití kolejí, přidělovat transparentně dopravní cestu a zohlednit ceny například v časovém rozložení. "Liberalizace na železnici musí probíhat podle jasných a rovných pravidel. K tomu je potřeba ustanovit skutečně nezávislý dohledový orgán, který tu dnes zřetelně chybí. Sociální demokraté jsou připraveni okamžitě jednat o jeho zřízení," dodává Chovanec.

Milan Chovanec, stínový ministr dopravy ČSSD

PPT CD CARGO

PPT Nezavisly regulator dopravy

Blogy