J.Tejc: Kdo nemá zájem o ČR, nemá právo na občanství

Kompletní TK ČSSD:

http://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/tiskove-konference/tk-cssd-29-1-2013-komplet/


Nabývání státního občanství České republiky prohlášením (návrh zákona)

§ 31

(1) Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky (dále jen „prohlášení“)
může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo
československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se
o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky
o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo
podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických
republik o Zakarpatské Ukrajině12), nebo nejedná-li se o československého státního občana,
který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské
socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické
republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.
12) Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob
národnosti německé a maďarské. Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině č. 186/1946 Sb.

(2) Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před
odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické
republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
(3) Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým
občanem podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud
není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
(4) Prohlašovatel k prohlášení připojí
a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o
zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera8),
c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní
listy,
d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo
jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,
e) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního
občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého
či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů.
(5) Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle
odstavce 3. K prohlášení se kromě dokladů uvedených v odstavci 4 připojí
a) rodný list dítěte,
b) souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně
ověřeným podpisem. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské
odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo
pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo
zemřel.
(6) Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich
rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt,
pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství
České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí
a) rodný list dítěte,
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.
(7) K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 3 dítětem
starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se
nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u
něhož se prohlášení činí.

§ 32
(1) Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla
k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla
českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Nabytí státního občanství
České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění
prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
- 14 -
(2) Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle odstavce 1,
může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním
občanem ani státním občanem Slovenské republiky.
(3) Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Pro dítě lze učinit rovněž samostatné prohlášení.
(4) Prohlašovatel k prohlášení připojí
a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad
o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera8),
c) doklad o tom, že není státním občanem Slovenské republiky.
(5) Je-li prohlášení podle odstavce 3 činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné
předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo
státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl
rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti
omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám
nebo zemřel.
(6) Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich
rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt,
pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství
České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí
a) rodný list dítěte,
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.
(7) K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 3 dítětem
starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se
nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u
něhož se prohlášení činí.

§ 33
(1) Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl
neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud je v dobré
víře o tom, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl
ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen.
(2) Prohlašovatel k prohlášení připojí
a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o
zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera8),
c) všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které mu byly v
minulosti vydány a kterými disponuje.

§ 34
(1) Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději
do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud
a) má na území České republiky povolen trvalý pobyt1),
- 15 -
b) nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně
zdržuje na území České republiky,
c) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako
by nebyla odsouzena.
(2) Prohlašovatel k prohlášení připojí
a) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o
zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera8),
b) doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě
alespoň 6 měsíců.
(3) Za účelem prokázání podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c) si správní orgán
příslušný k přijetí prohlášení vyžádá podle jiného právního předpisu11) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Správní orgán příslušný k přijetí prohlášení si dále vyžádá vyjádření ministerstva,
které ověří délku povoleného pobytu2) prohlašovatele na území České republiky.

§ 35
(1) Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území
České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy1), pokud bylo svěřeno do
náhradní péče.
(2) Je-li prohlášení podle odstavce 1 činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné
předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo
státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl
rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti
omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám
nebo zemřel.
(3) Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich
rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt,
pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství
České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí
a) rodný list dítěte,
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.
(4) Prohlášení může učinit rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným
rozhodnutím soudu do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního
rozhodnutí.
(5) K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 1 dítětem
starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se
nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u
něhož se prohlášení činí. 

Blogy