Desatero SOCDEM

Jsme sociální demokraté, člověk a důstojnost jeho života jsou ve středu našeho zájmu. Chceme svět měnit tak, aby v něm posilovaly dlouholeté základní hodnoty a přístupy sociální demokracie. Měřítkem našich úspěchů vždy bude posílení svobody, spravedlnosti a solidarity ve společnosti a pokrok ve srovnávání šancí mezi lidmi. Mezi své cíle řadíme rozvoj politiky jako nástroje zastupování skupinových zájmů. Víme, že sociálně spravedlivá společnost může existovat jen na živé planetě a jsme si vědomi nezbytnosti spolupráce napříč Zemí. Bez představy o lepší budoucnosti a vůle ji prosazovat ztrácí politika smysl.

1) Člověk může svobodně žít jen ve společnosti. Míra jeho svobody se odvíjí od schopnosti a vůle společnosti zbavovat člověka strachu a dávat mu prostor pro jeho růst a rozvoj. Svoboda existuje, jen když se člověk může rozhodnout a využít ji. Svoboda vyhrazená ve společnosti jen některým, není úplná a dostatečná.

2) Spravedlnost předpokládá, že veřejné služby srovnávají šance mezi lidmi ve společnosti bez ohledu na jejich původ, orientaci, víru, majetek nebo příjem. Spravedlivá společnost je taková, kde silnější člověk nemůže zneužívat slabšího postavení druhého člověka. Rovný přístup k právu je jen jednou z charakteristik spravedlivé společnosti.

3) Solidarita znamená vědomí sounáležitosti mezi lidmi. Svou sounáležitost druhým projevujeme především díky strukturám veřejného státu. Příkladem solidarity mezi lidmi je veřejné sociální, zdravotní a důchodové pojištění. Solidarita není dostatečná, když je omezena hranicemi jednoho státu. Solidarita zajišťuje, že se lidé zbytečně neocitají na okraji společnosti, a posiluje odolnost společnosti jako celku před autoritáři všech druhů.

4) Sociální demokracie trvá na nezadatelnosti, nezcizitelnosti, nepromlčitelnosti a nezrušitelnosti lidských práv v celém jejich rozsahu. Jednou dosažené úrovně práv se člověk nemůže vzdát, nemůže mu být snížena, může se jich vždy dovolat a stát je nemůže člověku upřít, a to ani zákonem. Důležité je to v případě jak práv politických, tak i sociálních.

5) Sociální demokracie stojí od počátku na straně těch, kdo se živí prací. Platí to v průmyslu stejně jako ve službách, kde dnes lidé vytvářejí většinu národního bohatství, a platí to pro dobře známé i rychle vznikající nové profese. I v nových podobách práce náleží člověku legislativně zajištěná právní ochrana.

6) Člověk se může rozvíjet jen na živé planetě, tedy ve zdravém životním prostředí a ve společnosti, která si je vědoma limitů svého rozvoje. Sociální demokracie chce společnost měnit tak, aby život člověka získával na hodnotě a byl zajištěn jeho rozvoj. Když se našim rodičům a prarodičům podařilo zlidštit průmyslovou revoluci, nám se musí podařit usměrnit a zcivilizovat globalizaci.

7) Odpovědí na rychle přicházející závažné krize od hospodářských přes zdravotní po válečné je soudržná společnost podporovaná a utvářená fungujícími institucemi veřejného státu. Sociální, zdravotní, vzdělávací i daňový systém mají za úkol srovnávat šance mezi lidmi a posilovat odolnost společnosti a důvěru v ní.

8) Sociální demokraté usilují o vytvoření silné, otevřené a samosprávné společnosti svobodných, emancipovaných a odpovědných občanů. Bez zdravé a aktivní občanské společnosti nemůže existovat zdravá a aktivní demokracie. Abychom demokratické struktury uměli používat, k tomu potřebujeme silné instituce občanského a politického vzdělávání. Volný čas, coby prostor pro péči o sebe a o druhé, i jako příležitost k osobnímu rozvoji, patří mezi cíle Sociální demokracie.

9) Zápas o udržení veřejného důchodového systému je současně i zápasem o demokracii. Průběžný státem garantovaný důchodový systém politicky kontroluje obrovskou sumu peněz v rámci demokratického systému. V okamžiku, kdy jej zprivatizujeme a převedeme do kapitálových systémů, předáváme jej nejen do rukou oligarchie, ale zároveň i mimo veřejnou kontrolu.

10) Sociální demokracie má politické partnery napříč Evropskou unií i světem. I proto považujeme Evropskou unii za přirozený prostor pro prosazování našich základních cílů a hodnot. Silná Evropská unie je podmínkou zajištění naší bezpečnosti. Silná Evropská unie znamená silnější NATO a naši větší bezpečnost.

desatero-socdem.pdf

Blogy