ČSSD je nadále připravena jednat a podpořit přímou volbu prezidenta

1. prosince 2011

Dnes proběhlo jednání Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny ve věci ústavního zákona o přímé volbě prezidenta republiky.

Návrh jako celek sněmovně doporučen ke schválení nebyl, přestože koalice disponovala v tu chvíli většinou svých poslanců a mohla návrh jednoduše schválit. Výbor tedy nepřijal žádné usnesení a o návrhu i pozměňovacích návrzích bude jednat sněmovna jako celek.

Na tomto jednání jsem k diskusi a hlasování předložil několik pozměňovacích návrhů, o kterých se snažíme přesvědčit své kolegy z vládních stran více než ¾ roku. Většina z nich je kontinuálním požadavkem ČSSD po mnoho let, kdy usilujeme o zakotvení přímé volby prezidenta republiky.

Jsem rád, že i hlasy některých koaličních poslanců byly podpořeny některé z návrhů ČSSD. Mezi těmito bylo například prodloužení funkčního období prezidenta z 5 na 6 let tak, aby se mohly konat volby vždy společně s volbami senátními a při každé volbě prezidenta tak ušetřil státní rozpočet přibližně 1 miliardu korun.

Dále byla podpořena většinou členů výboru povinnost spolupodpisu (schválení) předsedy vlády či jím pověřeného člena v případě tzv. abolice, tedy vstupu prezidenta do ještě neukončené trestního řízení.

Většina poslanců dnes také podpořila návrh ČSSD na posílení pravomocí prezidenta při jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu ČR, když nově by k tomuto jmenování nemusel být dán souhlas předsedy vlády. Větší nezávislost vedení soudu je důležitá právě proto, že tato instituce projednává jednak věci volební a jednak z povahy své činnosti často vstupuje do konfliktu s mocí výkonnou.

ČSSD i přesto nemohla podpořit na dnešním jednání výboru vládní návrh jako celek, neboť nebyly přijaty pozměňovací návrhy, které jsou pro nás nejdůležitější - trestní odpovědnost prezidenta po skončení jeho mandátu a také novou pravomoc Senátu PČR schvalovat členy bankovní rady České národní banky, které doposud vybírá prezident sám. V případě přímé volby a s tím spojené nákladné volební kampaně se jmenování členů rady ČNB bez jakéhokoliv souhlasu jeví jako riziko. Podpora jednotlivých kandidátů finančními prostředky ze strany privátního finančního sektoru s cílem v budoucnu ovlivnit jmenování osob rozhodujících o regulaci bank či měnové politice státu by bylo příliš lákavé.

Přestože vládní koalice na výboru disponovala většinou hlasů, návrh zákona nebyl jako celek s pozměňujícími návrhy doporučen sněmovně ke schválení. ČSSD se po nepřijetí svých klíčových návrhů zdržela hlasování, aby si ponechala možnost dalšího jednání o znění zákona.

ČSSD je nadále připravena jednat se všemi stranami v Poslanecké sněmovně i v Senátu o znění zákona. Věříme, že se již mnoho dní slibované setkání lídrů parlamentních stran uskuteční co nejdříve.  


Blogy