Min. zemědělství opět rozšířilo území červené zóny lesů. Pro majitele to znamená lepší podmínky

14. září 2021

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo území tzv. červené zóny. Jde o účelově vybrané oblasti, kde jsou lesy mimořádně silně zasažené až ohrožené kůrovcovou kalamitou. V červených zónách mohou vlastníci lesů upustit od některých opatření tak, aby měli kapacitu na zpracování kůrovcového dřeva a snižování následků kalamity. Rozšířením území Ministerstvo reaguje na další plošný postup kalamity od loňského roku.

„Další rozšíření území červené zóny má za cíl opět více uvolnit ruce majitelům lesů. V případě potřeby můžou ustoupit od předepsaných obranných opatření, která v jejich situaci už nemusí být efektivní. To jim umožní využít kapacity pouze na včasné vyhledávání napadených stromů a jejich účinnou asanaci zejména v době příznivého počasí. Věřím, že další rozšíření červené zóny spolu s letošním příznivým počasím přispěje k omezení dalšího šíření kůrovcové kalamity,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Červená zóna se novým opatřením obecné povahy rozšiřuje o 434 katastrálních území (dosud bylo do červené zóny zařazeno 6135 katastrálních území). Celkem je tak nyní zařazeno 6569 katastrálních území, což je 50 % z jejich celkového počtu v České republice.

V lesích zařazených do červené zóny mají vlastníci lesů možnost zcela ustoupit od používání obranných opatření, jako jsou např. lapače nebo lapáky, aby mohli včas zpracovat a asanovat napadené dříví. V případě kalamitních holin nad dva hektary můžou ponechat nezalesněné pruhy v šířce až pět metrů v rozestupech minimálně 20 metrů od sebe. Případně mohou ponechat nezalesněné pruhy v šířce až pět metrů na rozhraní lesa a nelesní půdy pro vytvoření porostního pláště. Tím ušetří nedostatkové sazenice a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře, která často poškozuje obnovované porosty.

Obnovování porostů po kůrovci se v našich lesích daří. Loni vysázeli lesníci rekordních 128,5 milionu listnáčů, jehličnanů bylo vysázeno 77 milionů sazenic. Nově vysazované lesy budou druhově pestré. V loňském roce plocha zalesněná listnatými stromy meziročně vzrostla z 14 716 na 17 264 hektarů a druhý rok po sobě překonala stromy jehličnaté.

Aktuální opatření obecné povahy najdete na úřední desce MZe i na úředních deskách obcí.

Mapka aktuální červené zóny v České republice:

obrázek

Informace o zalesňování:

Zalesňování (v ha)

 

2017

2018

2019

2020

Obnova lesa celkem

24 446

25 321

33 894

40 286

z toho: sadba

19 973

21 245

28 670

33 671

z toho: přirozená obnova

4 473

4 075

5 225

6 615

Zdroj: ČSÚ

 

Zalesňování podle dřevin (v tis. ks)

 

2017

2018

2019

2020

sazenice celkem

124 789

133 180

178 149

205 557

z toho jehličnaté

57 488

58 714

66 516

76 978

     – smrk

34 107

33 243

36 102

42 358

z toho listnaté

67 301

74 466

111 632

128 580

     – dub letní a zimní

22 847

25 432

38 813

47 354

     – buk

37 192

40 321

59 334

64 077

Zdroj: ČSÚ

zdroj tiskové zprávy: Ministerstva zemědělství

Blogy