Naše bezpečnost není zadarmo! Bez bezpečnosti nebude sociální stát a spravedlnost pro všechny!

28. února 2022

Sociální demokracie tradičně stojí na straně slabších. Na straně spravedlnosti vůči bezpráví. Posláním, ke kterému se hlásíme, je obrana lidské důstojnosti proti násilí, nerovnostem, útlaku a svévoli. Ruský útok proti Ukrajině a jejím občanům je v rozporu se všemi sociálnědemokratickými hodnotami a znovu potvrzuje, že není možné usilovat o spravedlivé sociální a ekonomické podmínky, aniž bychom byli schopni zajistit svobodu a bezpečnost celé naší společnosti.

tomas-petricek-3_13.jpg

Jsme přesvědčeni, že ruská agrese vůči Ukrajině povede k dlouhodobému zhoršení bezpečnostní situace v širším sousedství Evropské unie. Zároveň bude mít zásadní geopolitické dopady vyvolávající napětí mezi světovými demokraciemi na straně jedné a autokratickými režimy na straně druhé. Sociální demokraté jsou přesvědčeni, že to mimo jiné zvýší tlak na základní pilíře evropského, tudíž i českého, sociálního státu, který jsme prosazovali od konce 2. světové války. Bez bezpečnosti a stability nebude ani sociální stát. Ale bez sociálního státu nebude ani silná a odolná společnost, která nebude vnitřně zranitelná. Právě naší vnitřní zranitelnosti, vycházející z přetrvávajících nerovností a dalších sociálních problémů, využívala a bude využívat kremelská vlivová kampaň. Ochrana a modernizace sociálního státu je součást celkové společenské odolnosti Evropy!

Sociální demokracie jednoznačně vyjadřuje podporu posílení naší národní i naší evropské bezpečnosti vyhrazením potřebných zdrojů k posílení našich obranných kapacit, naší strategické pozice ve světě a celkové společenské odolnosti. Sociální demokraté jednoznačně podporují, abychom do naší bezpečnosti efektivně investovali. Vyzýváme proto vládu ČR, aby znovuotevřela diskuzi o státním rozpočtu na rok 2022 s cílem navýšení kapitoly číslo 307 – Ministerstvo obrany. V ideálním případě na 2 procenta HDP naší země již v letošním roce za předpokladu zlepšení kapacity Armády ČR investovat prostředky do modernizace.

Současně musíme v zájmu zajištění bezpečnosti naší země a plnění spojeneckých závazků otevřít debatu, jak zásadně zrychlit a zpružnit akviziční proces a jak zajistit co nejefektivnější hospodaření resortu obrany, což sociální demokracie dlouhodobě požadovala. Zejména akviziční proces je dnes velmi komplikovaný, zdlouhavý a neumožňuje dostatečně reagovat na měnící se bezpečnostní situaci. Základní strategie by ale měla být rychlá a kvalitní modernizace podle scénářů reálného nasazení, které teď musíme aktualizovat. Jsme připraveni podpořit modernizaci našich ozbrojených složek k posílení naší schopnosti čelit širšímu spektru bezpečnostních hrozeb. Jsme také připraveni podpořit investice do vývoje nových technologií a většího zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu, což má ekonomický a sociální efekt. Jsme připraveni podpořit konkrétní návrhy, které povedou k posílení společenské odolnosti a bezpečnosti České republiky, EU i naší Aliance.

Ve světle ruské agrese je také zjevné, že bychom neměli občanům zastírat, že naše bezpečnost nebude zadarmo nebo že budeme muset udělat i nepopulární kroky. Evropská unie je nepřijatelně závislá na dodávkách energetických surovin z Ruska. Přes některé kroky, které v minulosti podnikla, stále čtyřicet procent naší spotřeby zemního plynu a čtvrtina spotřeby ropy zajišťují dodávky Ruské federace. Odmítáme proto názory, že Zelená dohoda je mrtvá. Naopak v této nové situaci musíme urychleně zvýšit podíl obnovitelné energie v našem mixu, urychlit výstavbu nových jaderných zdrojů a snížit naši celkovou spotřebu energií v Evropě. Snížením evropské spotřeby ropy o čtvrtinu skončíme s financováním režimu, který porušil mezinárodní právo a rozpoutal válku v Evropě.

Současná situace pouze potvrzuje, že období levné energie je minulostí. Ruská agrese povede k dalšímu navýšení cen fosilních paliv a zvýší celkovou inflaci. Evropská unie musí využít nástroje, které má k dispozici, jako je výnos z emisních povolenek, aby omezila dopady na nejzranitelnější domácnosti a aby podpořila konkurenceschopnost evropského hospodářství. Nesmíme ustupovat agresi a nesmíme dovolit, aby její dopady rozdělovaly Evropu, prohlubovaly nerovnosti a oslabovali naši soudržnost. Za ruskou válku nemohou doplácet naše domácnosti, čeští zaměstnanci. Nemohou na ni doplácet ti, kteří už tak se bojí o svoji budoucnost.

Tomáš Petříček
místopředseda ČSSD

Blogy