Sociální demokracie hodnotí program vlády – regionální a místní rozvoj, veřejná správa

14. ledna 2022

Vláda České republiky má v oblasti regionálního rozvoje a místní správy smělé návrhy.

S řadou z nich může sociální demokracie jen souhlasit. ČSSD přesně před 20 lety dotáhla do konce tzv. reformu veřejné správy, která posílila význam obcí a krajů v rámci její organizace. Tehdejší reforma byla založena na čtyřech základních principech, z nichž bych akcentoval princip decentralizace kompetencí. Fungování územních samosprávných celků v České republice považujeme za příkladné ve vztahu ke státu. Bohužel plně funkční a ustálený spojený model územní veřejné správy chtělo nabourat svými centralizačními tendencemi hnutí ANO například schválením nového stavebního zákona, který by prakticky znamenal rozmetání spojeného modelu územní veřejné správy, ve kterém obce i kraje vedle rozhodování o vlastních věcech pomáhají státu při výkonu jeho agend. Hnutí ANO zcela opomíjelo názory sociálnědemokratických ministrů ve vládě a tlačilo centralizaci ve spojenectví s SPD. Nová vláda garantuje zachování spojeného (smíšeného) modelu veřejné správy a chce řešit také jeho financování. Obdobně odmítá násilné slučování obcí a chce podpořit meziobecní spolupráci.

Z hlediska organizace veřejné správy nelze vládě nic vytknout. Na druhé straně budeme aktivně a detailně sledovat naplňování jednotlivých bodů regionální politiky. O snižování nerovnosti mezi regiony hovoří každá vláda. Považujeme ovšem za nadbytečné vytvoření Vládního výboru pro regionální politiku. Chápeme sice, že by regionální politika měla být v České republice lépe koordinována (aby se nestalo, že některé izolované návrhy některých resortů jsou v přímém rozporu s návrhy resortů jiných). Dle našeho názoru má ovšem tuto koordinaci provádět Ministerstvo pro místní rozvoj, které má regionální politiku jako takovou ve své gesci. Už se několikrát ukázalo, že vytvoření nových orgánů znamená spíše generování rivality mezi nově vzniklým výborem či zmocněncem, příslušným ministerstvem a někdy také místní či regionální samosprávou. 

Čistě politickou otázkou vždy zůstává nastavení financování územních samosprávných celků. Jejich míra nezávislosti na státu má být nejenom kompetenční, ale i finanční. Proto dlouhodobě podporujeme maximální rozpočtovou decentralizaci směrem k obcím a krajům. Závazek narovnání rozpočtového určení daní pro kraje je pro nás zásadní prioritou, protože odmítáme propastné rozdíly ve financování krajů, které způsobují to, že paradoxně některé kraje, které nejsou strukturálně postižené a nenesou si negativní dopady transformace, mají více prostředků než ty postižené.

V programovém prohlášení se objevuje také snaha zlepšit metodickou pomoc v oblasti stavebního práva a veřejných zakázek. Tato by měla být samozřejmostí jak ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, tak ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nejednoznačný výklad některých ustanovení bohužel vedl k tomu, že se nedařilo dostát této povinnosti, a proto jsme připraveni aktivně pomoci v nastartování tohoto procesu.

Za nebezpečné považujeme avizované úpravy služebního zákona, které by pod rouškou efektivnějšího řízení centrálních a jiných úřadů měly ve skutečnosti znamenat zásadní personální destabilizaci státní správy. Služební zákon byl vytvořen kvůli profesionalizaci výkonu veřejné správy na úrovni státu. Zdá se, že vláda vychází z přesvědčení, že nejen političtí náměstkové, ale i náměstkové pro řízení sekcí (odborní) jsou nominanty bývalých vládních stran. Veřejná správa v České republice obecně hazarduje s kvalitními pracovníky, kteří pracují na ústředních orgánech v řídící pozici. I stávající služební zákon umožňuje provádět tzv. systemizaci a organizační změny dvakrát ročně vždy v pololetí. Není tak zapotřebí provádět zásadní úpravy jen proto, že se nyní mění politická reprezentace. Proti tomu rozumíme snaze, aby každý člen vlády měl možnost vybrat si své nejbližší spolupracovníky. K tomu lze ale vytvořit pracovní pozice, které nepodléhají služebnímu poměru a ne měnit služební zákon jako takový.

Pozitivně vnímáme, že se vláda chce zabývat platovými tabulkami v oblasti veřejné správy. Pod pojmem revize si ovšem můžeme představit pouze kosmetické změny. Ve veřejné správě je stále více odborných agend, které si také vyžadují vysoce kvalifikované pracovníky. Pokud nechceme, aby na úřadech kvůli nízkému ohodnocení pracovali v budoucnu pouze rutinéři a veřejný sektor některé služby draze nenakupoval (projektoví a investiční manažeři, odborníci na stavební právo, životní prostředí, informatiku apod.) musí stát provést úpravu platových tabulek tak, aby tito pracovníci byli zaměstnání v konkurenceschopných podmínkách.

Poměrně malá pozornost v celém programovém prohlášení je věnována čerpání evropských fondů. Přitom právě v této oblasti má Česká republika nyní šanci získat obrovské prostředky na aktivity, na které by národní zdroje nikdy nedostačovaly. Stále platí, že Česká republika z evropských fondů získává více peněz, než odvádí do rozpočtu Evropské unie. Nejde jenom o dlouho chystanou finanční perspektivu 2020 až 2027, ale především o časově omezené obrovské prostředky dojednané pro Českou republiku z mimořádných zdrojů Evropské unie souvisejících s pandemií covid-19. Do konce roku 2023 musí být vyčerpány finanční prostředky z REACT-EU dominantně na zdravotnictví, ale i další priority a hlavní výzvou zůstává čerpání z Národního plánu obnovy, který je dalším doplněním evropských fondů s čerpáním do konce roku 2025. Vzhledem k tomu, že programové prohlášení tuto oblast téměř opomíjí a zůstává pouze u obecných prohlášení, budeme pečlivě sledovat a analyzovat, zda nedochází k parametrickým změnám původních návrhů. Naopak chceme detailně sledovat i čerpání těchto zdrojů, které pokrývají vedle zdravotní a sociální péče i oblasti další.

Jsme přesvědčení, že v oblasti regionální a místní politiky by měly být zachovány národní dotační programy pro oblast rozvoje cestovního ruchu a především tzv. postižených regionů. Podle analýz Ministerstva pro místní rozvoj stále v České republice existují tzv. periferní regiony, a to nejenom v příhraničních či transformací postižených oblastech, ale i ve vnitrozemí. Myslíme si, že by žadatelé z těchto oblastí měli mít i nadále možnost získávání dotačních prostředků na inovace, aktivity v oblasti rozvoje podnikání, či projekty pro zlepšení infrastruktury.

Sociální demokracie bude v následujícím období velmi aktivní při řešení problémů českých a moravských obcí a krajů. Budeme přicházet pravidelně i s vlastními návrhy, protože jsme přesvědčeni, že v České republice nemají růst pouze velká sídla, ale důležité jsou podmínky života také ve venkovských oblastech.

JUDr. Martin Netolický Ph.D.
hejtman Pardubického kraje


 

 

Blogy