Search
Close this search box.

Informace pro Subjekt údajů při přijetí osobních údajů Správcem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

a poučení Subjektu údajů v souvislosti s členstvím ve Správci nebo s uzavřením smlouvy se Správcem

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Tímto, jako Subjekt údajů, uděluji níže specifikovanému Správci osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Sociální demokracie

Sídlo: Praha 1, Hybernská 1033/7, PSČ 110 00

IČO: 00409171

Jméno a příjmení zodpovědné osoby:  Miroslav Adámek, ústřední tajemník

E-mail: [email protected]

Tel:  702 005 309

(dále jen „Správce“ nebo „SOCDEM“)

 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu:

 

Osobní údaje sbírané a zpracovávané Správcem:

 nebo některých z nich, a to za těchto podmínek a k níže uvedeným účelům:

Právním základem pro zpracování mých osobních údajů

(a) jsou oprávněné zájmy SOCDEM,

(b) je plnění zákonné povinnosti,

(c) je plnění smlouvy, kterou Subjekt údajů uzavře se SOCDEM; poskytování osobních údajů je povinností Subjektu údajů, která vyplývá z předmětné smlouvy.

 

Oprávněné zájmy SOCDEM jsou právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů a účel zpracování osobních údajů v tomto případě je vždy na úseku

Pro všechny výše uvedené účely uchová SOCDEM předmětné osobní údaje po dobu trvání členství Subjektu údajů v SOCDEM a  nejdéle po dobu následujících 4 měsíců, nestanoví-li právní předpis dobu delší (pak nejméně po takto stanovenou dobu). V případě zahájení soudního nebo jiného řízení bude SOCDEM  tyto osobní údaje zpracovávat i po celou dobu jeho trvání.

Plnění zákonné povinnosti je právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů a účel zpracování osobních údajů v tomto případě je vždy na úseku zpracování pro dodržování zákonných povinností SOCDEM. Jde zejména o plnění zákonné povinností Správce dle

popř. předpisů je měnících nebo nahrazujících. Dále pro účely auditu a dále například pro účely trestního řízení, přestupkového řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, apod.

Také musí SOCDEM vyhovět orgánům veřejné moci a předat jim osobní údaje Subjektu údajů. To samé platí pro situace, kdy si osobní údaje Subjektu údajů vyžádá policie, soud nebo finanční úřad nebo jiný státní nebo samosprávný orgán.

Veškeré osobní údaje, které potřebuje SOCDEM pro plnění svých právních povinností, uchovává po dobu určenou danými právními předpisy.

Plnění ze smlouvy uzavřené se SOCDEM je právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů a účel zpracování osobních údajů v tomto případě je vždy na úseku smlouvy, kterou Subjekt údajů se SOCDEM uzavřel nebo hodlá uzavřít. Tyto údaje potřebuje SOCDEM pro přípravu, uzavření, změnu, doplnění a plnění smlouvy se Subjektem údajů. Použije je pro vytvoření smlouvy Subjektu údajů „na míru“, pro její uzavření, a pro následné plnění závazků z této smlouvy, včetně vyřizování případných reklamací nebo souvisejících stížností. 

Pro tento účel uchová SOCDEM osobní údaje po dobu trvání předmětného smluvního vztahu a  nejdéle po dobu následujících 4 měsíců, nestanoví-li právní předpis dobu delší (pak nejméně po takto stanovenou dobu).

 

Společné ustanovení o době zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po doby výše uvedené a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů /dále jen „Adaptační zákon“/, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /dále jen „Nařízení“/ apod., popř. podle jiného zákona přijatého Parlamentem České republiky.

 

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává SOCDEM jako správce, nestanoví-li se dále jinak.

To znamená, že SOCDEM stanovuje shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.

 

Pro zpracování osobních údajů rovněž SOCDEM využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na pokyn Správce; s tím Subjekt údajů souhlasí, a to i pokud jde o třetí strany podle článku 4 odst. 10 Nařízení. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 1. marketingové, konzultantské a produkční agentury v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby pomohly SOCDEM s přípravou a koordinací jejích politických, volebních, propagačních, osvětových, reklamních aktivit, včetně datových analýz, pro účely nabízení výše uvedených produktů a služeb SOCDEM a PR a posilování značky SOCDEM;
 2. provozovatelé call centra v případě, kdy provozují osvětovou komunikační linku pro účel plnění nebo zlepšení činnosti politické strany nebo smlouvy, kterou má SOCDEM se Subjektem údajů uzavřenu, nebo zlepšování členské (stranické, politické) zkušenosti;
 3. poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidence a statistik, zlepšování členské (stranické, politické) zkušenosti a provozních potřeb;
 4. externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro provozní potřeby SOCDEM;
 5. obchodní zástupci nebo smluvní partneři v případě, že zpracovávají údaje Subjektu údajů pro uzavření a správu jeho vztahu se SOCDEM či pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi SOCDEM a Subjektem údajů;
 6. advokáti v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany právních nároků SOCDEM;
 7. znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany právních nároků SOCDEM nebo při plnění jejích právních povinností.

 

Správce může osobní údaje Subjektu údajů předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

Správce je dále povinen zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že SOCDEM o to požádají. Rovněž tak Správce může předmětné osobní údaje předávat těmto subjektům na základě svých oprávněných zájmů.

Někteří zpracovatelé se eventuálně mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Je-li tomu ve výjimečných případech tak, těmto zpracovatelům bude SOCDEM předmětné osobní údaje předávat pouze tehdy, když se zaváží dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí. Doložky jsou k dispozici na internetové adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

SOCDEM obvykle zpracovává osobní údaje, které jí Subjekt údajů poskytl buď při vyplnění členské přihlášky, při uzavírání smlouvy, nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu SOCDEM se Subjektem údajů. Nejvíce osobních údajů tedy SOCDEM získává přímo od Subjektu údajů (údaje vyplňuje na formulářích a ve smluvní dokumentaci, případně je poskytuje po telefonu či při jiné komunikaci). Pokud Subjekt údajů navštíví webové stránky SOCDEM, shromažďuje ta jeho osobní údaje z on-line formulářů i sledováním jeho chování na takovém webu.

 

V omezeném rozsahu také může SOCDEM získávat a zpracovávat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů. Těmi jsou zejména veřejné rejstříky, případně Subjektem údajů zveřejněné údaje na internetu. Údaje takto získává vždy v souladu se zákonnými požadavky.

SOCDEM může mít osobní údaje Subjektu údajů i od jiných subjektů, zejména pokud mu je poskytl za účelem, aby je se SOCDEM sdílel.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje Subjekt údajů, že:

 1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, resp. též i bez jeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. b), c, f) Nařízení, a to za výše uvedených podmínek,
 2. důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je účel zpracování shora uvedený,
 3. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 5. Správce pověřil zpracováním osobních údajů advokáta, daňového poradce a auditora, se kterým má uzavřeny příslušné smlouvy, případně též další osoby výše uvedené,
 6. Správce nemá v úmyslu bez toho, že by byl autoritativně vyzván Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Policií České republiky, orgány Finanční správy České republiky, Ministerstvem financí České republiky, nebo dalšími institucemi České republiky nebo Evropské unie, které jsou oprávněny na základě zákona nebo obdobného předpisu si takové osobní údaje vyžádat, a jejich organizačním složkám, předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným příjemcům nebo třetím stranám,
 7. s výhradami níže uvedenými má Subjekt údajů právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením nebo v rozporu s Adaptačním zákonem.

 

Bližší rozvedení některých práv Subjekt údajů:

 1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Subjekt údajů má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Subjekt údajů o to požádá. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je Správce povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem).
 3. Subjekt údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů; podle Nařízení jde o případy, kdy
 4. a) Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 5. b) zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 6. c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 7. d) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení (stručně – proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených skutečností, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který takto dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 1. Právo na přenositelnost údajů dává Subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou. Toto právo však máte pouze ohledně těch osobních údajů, které případně zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo Smlouvy.
 2. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní tam, kde osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy uzavřené se Subjektem údajů (nikoli tedy na základě souhlasu se zpracováním) a kde je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.
 3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Sochora 7, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, https://uoou.gov.cz/

 Více informací o právech Subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů – https://uoou.gov.cz/

  

Právo vznést námitku proti zpracování

 

Podle článku 21 odst. 1,2 Nařízení má Subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení [tj. že zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; resp. že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě], včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Námitku lze vnést u Správce,

na adrese Správce uvedené shora.